Skip to main content

Ponedeljak – Petak 07:00 – 20:00

Subota 08:00 – 15:00

Novi Beograd

Bulevar Maršala Tolbuhina 46

Prethodni i periodični pregledi radnika

Prethodni i periodični pregledi radnika

U našoj ustanovi možete brzo I efikasno uraditi preglede koje propisuje Pravilnik o predhodnim I periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom.

Prethodni lekarski pregled vrši se radi utvrđivanja i ocenjivanja posebnih zdravstvenih uslova, odnosno sposobnosti zaposlenog za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom ili za upotrebu odnosno rukovanje određenom opremom za rad – u odnosu na faktore rizika utvrđene aktom o proceni rizika kod poslodavca.

Prethodni lekarski pregled zaposlenog vrši se:

1) pre početka rada na radnom mestu sa povećanim rizikom;

2) pre premeštaja zaposlenog na radno mesto sa povećanim rizikom;

3) prilikom svakog utvrđivanja novih rizika na radnom mestu sa povećanim rizikom na kome zaposleni radi;

4) ukoliko je zaposleni raspoređen na radno mesto sa povećanim rizikom, a imao je prekid u obavljanju poslova na tom radnom mestu duži od 12 meseci.

Periodični lekarski pregled vrši se radi praćenja i ocenjivanja zdravstvenog stanja, odnosno sposobnosti zaposlenog za obavljanje poslova na radnom mestu sa povećanim rizikom na kome zaposleni radi ili za upotrebu odnosno rukovanje određenom opremom za rad – u odnosu na faktore rizika tog radnog mesta, a u rokovima propisanim ovim pravilnikom.

Poslodavac upućuje zaposlenog na periodični lekarski pregled:

1) najkasnije 30 dana pre isteka roka utvrđenog ovim pravilnikom;

2) nakon zaključivanja bolovanja po osnovu teške povrede na radu;

3) posle bolesti ili povrede koji nisu u vezi sa radom – ako postoji sumnja na smanjenu radnu sposobnost.